AGM_foto_Web-Kariera_08_1280x400

Správa.

Pod oblasť správy spadajú všetky ekonomické a finančné záležitosti našej spoločnosti. V oblasti financií budete zodpovední za optimálne riadenie cash-flow a financovanie spoločnosti. V controllingu budete analýzami dát podporovať strategické rozhodnutia manažmentu. Vaše znalosti účtovníctva budú potrebné na korektné zaznamenanie všetkých hodnotových tokov a ich premietnutie do Bilancie a Výkazu ziskov a strát.

Ľudské zdroje.

V oblasti ľudských zdrojov budete s kolegami vyvíjať personálne nástroje špecifické pre rôzne oblasti a cieľové skupiny. Od náborov, cez vzdelávanie a rozvoj až po zúčtovanie miezd a poradenstvo v pracovnoprávnych otázkach, to sú hlavné úlohy ľudských zdrojov, na ktorých sa budete podieľať.

Právo a compliance.

Na oddelení právo a compliance budete poskytovať poradenstvo manažmentu v konkrétnych právnych otázkach. Budete koordinovať postupy v prípade sporov, ako aj spoluprácu s externými právnikmi a vypracovávať koncernové koncepty a stratégie, ako napríklad Compliance manažment systém.

Informačné systémy.

Od softvéru, hardvéru až po správu užívateľských dát, tak to sú IS v Kauflande. Prúdia vo vašich žilách údaje? Záleží vám na tom, aby chod podniku fungoval hladko? Potom ste tu správne. 

Naše IS poskytuje technickú podporu užívateľom v oblasti informačných technológií, zaoberá sa správou aplikácií a Kaufland systémov, ale dôležitou činnosťou je tiež administrácia užívateľov.

Nákup.

Od vývoja výrobkov cez zabezpečenie kvality a tvorbu sortimentu až po reklamu. V oblasti nákupu budete zostavovať a uvádzať na trh atraktívny sortiment pre naše obchodné domy Kaufland a zabezpečovať optimálnu tvorbu cien. Budete pritom úzko spolupracovať s kolegami z najrozličnejších oblastí. Či už ako nákupca v oblasti potravinového a nepotravinového tovaru, pri riadení toku tovaru alebo ako kreatívny odborník v oblasti reklamy – v nákupe máte obrovské množstvo možností. 

Nehnuteľnosti.

Oblasť nehnuteľností pozostáva z jednotlivých oddelení Expanzia, Stavba a zariadenie, Technický nákup, Prenájmy a takisto Správa nehnuteľností a je zodpovedná za riadenie nehnuteľnosti počas jej životného cyklu.

Na začiatku je hľadanie pozemku a výstavba nehnuteľnosti. Filiálka je vybavená technickým vybavením a zariadením. Plochy, ktoré Kaufland sám nepotrebuje, sú prenajaté tretím stranám ako napríklad lekárňam.

Ak dosiahla nehnuteľnosť určitý stav alebo určitý vek, nasledujú nový koncept (redesign) a modernizácia. Služby okolo nehnuteľnosti ako údržba zelene, zimná údržba, služby nakladania s odpadom a mnoho ďalších sú zabezpečované oblasťou nehnuteľností. Rovnako ako aj technický a obchodný facility manažment. 

Zákaznícky marketing.

Na oddelení zákaznícky marketing robíte všetko pre spokojnosť našich zákazníkov. Spolu s kolegami zo zákazníckeho centra komunikujete s našimi zákazníkmi viacerými spôsobmi. Používate telefón, e-mail, sociálne siete či listy a svojou prívetivosťou a kompetentnosťou nadchýnate našich zákazníkov.

Na oddelení prieskumu trhu získavate názory zákazníkov a zamestnancov inovatívnymi metódami, pričom dbáte na spoľahlivosť a kvalitu údajov. Analyzujete údaje a fakty relevantné pre trh, odvodzujete z nich precízne formulované odporúčania ako konať a prispievate tak k príprave firemných rozhodnutí. 

Na oddelení interný zákazník vytvárate predpoklady na to, aby naši zamestnanci pri kontakte s našimi zákazníkmi konali prirodzene a ústretovo. Konkretizujete pravidlá a vytvárate školiace a tréningové prvky, ako aj interné komunikačné štruktúry. Hlavný význam pritom vidíte v motivácii našich zamestnancov v smere k zákazníkovi.

Revízia.

V oblasti revízie kontrolujete, ako sú v praxi uplatňované interné a externé nariadenia. Či už sú to cenovky v regáloch, správne umiestnenie predajných stojanov v obchodných domoch alebo dodržiavanie zákonných nariadení a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Po vyhodnotení identifikujete spolu s internými oblasťami potenciál na zlepšenie.

WMD / reklamné prostriedky, marketing a distribúcia.

V oblasti reklamné prostriedky, marketing a distribúcia ste vy a vaši kolegovia na cestách vo veciach reklamy pre domácnosti. Vašou úlohou je koordinácia distribúcie našich reklamných novín zákazníkom a predaj inzercie.

Každý týždeň doručíme načas naše noviny do viac ako 1,5 milióna poštových schránok v slovenských domácnostiach. Každý mesiac správne zúčtujeme a včas vyplatíme mzdy 147.300 zamestnancom vo všetkých našich spoločnostiach v jednotlivých krajinách. Staňte sa súčasťou nášho tímu – tešíme sa na vás.

Ponúkame vám skutočnú rozmanitosť - aj vďaka našej veľkosti: 

Zastúpenie máme po celej Európe, a to s viac než 1.200 obchodnými domami ako aj mnohými závodmi na spracovanie mäsa a logistickými centrami. Každoročne k tomu pribudne približne 40 nových nehnuteľností. Celkovo disponujeme prevádzkovou plochou s veľkosťou viac než 7,4 mil. m² a koncesionárskou plochou veľkou okolo 1 mil. m². Okrem toho spravujeme približne 10 000 nájomných zmlúv s koncesionármi a 6 500 zmlúv o prenájme a vlastníctve nehnuteľností.

Staňte sa súčasťou nášho silného tímu – tešíme sa na vás.