Ochrana osobných údajov

Pri návšteve našej internetovej stránky chceme, aby ste sa cítili bezpečne a príjemne. Ochrane vašej osobnej sféry prikladáme vysoký význam, nakoľko ochranu osobných údajov považujeme vo vzťahu k zákazníkovi za známku kvality. Cieľom nasledovných ustanovení, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, je informovať vás o našom zaobchádzaní, používaní a poskytovaní osobných údajov.

Užívateľské údaje o návšteve našich webových stránok

Informácie, ktoré obdržíme počas vášho používania našich webových stránok, využívame výlučne na štatistické vyhodnotenie a na ochranu pred nepravidelnými dotazmi na našu webovú ponuku. To nám pomáha prispôsobiť naše webové stránky vašim potrebám a zároveň ich optimalizovať. Osobné užívateľské profily pomocou nich nevytvárame. V tejto súvislosti používame nasledovné užívateľské údaje: stránka, z ktorej bol súbor vyžiadaný, meno súboru, dátum a hodina dopytu, prenesené množstvá údajov, stav prístupu (prenos súboru, súbor nenájdený, atď.), popis typu použitého webového prehliadača a anonymizovaná IP adresa (skrátená o posledné tri čísla pomocou technológií etracker). Skrátenú IP adresu vášho počítača anonymne registruje nami poverená spoločnosť ertracker GmbH, Hamburg, pričom nedochádza k jej vyhodnocovaniu z hľadiska osobných údajov a po 24 hodinách je automaticky vymazaná.

Cookies

Za účelom uľahčenia sledovania používateľov na našej webovej stránke, používame súbor cookies (t.j. identifikácie, ktoré webový server posiela do prehliadača vo vašom počítači), ktorým sa riadi vaše spojenie k našim webovým stránkam počas sedenia. Po ukončení vášho internetového sedenia sa cookies automaticky vymažú. Pri používaní lokalizátora navyše pridávame permanentný súbor cookie. Tento slúži okrem iného pre váš budúci prístup k regionálnym ponukám vami vybranej pobočky Kauflandu.

Okrem toho sa na tejto stránke prostredníctvom nami poverenej spoločnosti etracker GmbH zhromažďujú a ukladajú údaje pre vytvorenie pseudonymného užívateľského profilu. Za týmto účelom spoločnosť etracker GmbH uloží do vášho prehliadača permanentný súbor cookie, ktorý umožní opätovné rozpoznanie vášho internetového prehliadača. Údaje získané pomocou technológií etracker sa nepoužívajú k osobnej identifikácii návštevníka tejto webovej stránky a nespájajú sa s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Tento spôsob získavania a ukladania údajov pomocou permanentného súboru etracker prostredníctvom spoločnosti etracker GmbH je možné kedykoľvek účinne odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval o umiestnení cookies v počítači. Tým sa pre vás používanie cookies stane transparentným. Radi by sme vás však upozornili na to, že funkčnosť ponuky môže byť pri všeobecnom neprijatí cookies obmedzená.

Táto webová stránka používa vzdialený konverzný nástroj k internej analýze efektivity nasadenej reklamy. Ak sa dostanete na našu stránku kliknutím na reklamný banner (inzerát) umiestnený na inej webovej stránke, uloží sa do vášho prehliadača súbor Cookie. Cez tento súbor Cookie rozpoznáme len to, že ste sa dostali na našu stránku po kliknutí na tento reklamný banner. Po 30 dňoch strácajú súbory Cookie svoju platnosť. Identifikácia vašej osoby nami alebo poskytovateľom možnosti prechodu na našu stránku (konverzie) nie je v žiadnom momente možná. Pokiaľ sa nechcete zapojiť do tejto anonymnej analýzy, môžete nastavením internetového prehliadača deaktivovať ukladanie súborov Cookie.

Cookies používame z dôvodu, aby mohol byť váš počítač v budúcnosti rozpoznaný aj na iných webových stránkach, ktoré sú súčasťou reklamnej siete Google Display a to na základe informácií uložených v koncovom zariadení užívateľa (informácií o návšteve našich stránok, vrátane dátumu a času, predvoleného jazyka, typu prehliadača, operačného systému), s tým aby bolo následne možné vybrať reklamy podľa vašich predpokladaných záujmov. Kategórie, podľa ktorých sa zobrazuje reklama založená na záujmoch, v spoločnej sieti Google Display, môžete prezerať, upraviť, aktivovať alebo deaktiovať prostredníctvom Správcu predvolieb reklám v nastavení prehliadača Google. Cez túto aplikáciu môžete používanie Cookies pre reklamy založené na záujmoch v sieti Google Display aj celkovo zrušiť, a to tým, že si stiahnete a nainštalujete plug-in prehliadača na deaktiváciu Cookies pre predvoľbu reklám. Ďalšie informácie o zobrazovaní reklám založených na záujmoch prostredníctvom prehliadača Google získate aj tu.

Spoločnosť Kaufland je takisto súčasťou on-line reklamnej siete web2media, ktorá využíva Cookies na zhromažďovanie údajov z vášho počítača o type prehliadača, operačnom systéme, dátume a čase, kedy bol zobrazený špecifický reklamný banner. Reklamná sieť web2media automaticky ukladá IP adresy, ku ktorým nemá prístup žiadna tretia strana. Údaje sú zhromažďované výlučne s cieľom zobrazovania reklám založených na záujmoch a na zhromažďovaní informácií o používaní takýchto reklám.

Môžete si sami vybrať, či sa Cookies budú ukladať vo vašom počítači, a to prostredníctvom nastavenia vášho prehliadača. Cookies môžete po ukončení prehliadania webových stránok vymazať z vášho počítača takisto prostredníctvom nastavenia vášho webového prehliadača.

Osobné údaje

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov alebo prostredníctvom e-mailu, budú nami samozrejme spracované dôverne. Vaše údaje používame výlučne za účelom spracovania vašej požiadavky. Poskytnutie údajov tretím osobám mimo skupiny Kaufland zásadne vylučujeme. V rámci skupiny Kaufland môžu byť údaje poskytnuté spoločnostiam Kaufland (so sídlom v EÚ). Vo výnimočných prípadoch môžu byť údaje na základe nášho poverenia spracované kooperačnými partnermi. V takomto prípade zabezpečíme, aby aj nami starostlivo zvolený kooperačný partner spĺňal zákonné požiadavky na ochranu osobných údajov.

Výherné hry

Na našej internetovej stránke máte možnosť zúčastniť sa výherných hier. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci účasti na výherných hrách, sa použijú výlučne na realizáciu výhernej hry (udelenie výhry, oznámenie o výhre, zaslanie výhry). Údaje o výhercovi môžu byť zverejnené v rozsahu krstné meno, priezvisko a obec, ak pravidlá príslušnej výhernej hry neustanovujú inak. Po skončení výhernej hry a oznámení výhercov budú údaje účastníkov zlikvidované, pričom údaje o výhercoch budú uchovávané maximálne po dobu 4 rokov (ak konkrétne pravidlá vzťahujúce sa na konkrétnu výhernú hru neustanovujú inak). Pri likvidácii sa zohľadnia aj predpisy o archívoch a registratúrach. Po odvolaní súhlasu nie je možná ďalšia účasť na výhernej hre.

Newsletter – Novinky na e-mail

Pokiaľ sa chcete prihlásiť k bezplatnému odoberaniu Kaufland-Newsletteru, potrebujeme k tomu vašu e-mailovú adresu. Po odoslaní prihlasovacieho formulára od nás obdržíte potvrdenie prostredníctvom e-mailu. Prihlásenie sa stáva účinným až po tom, ako kliknete na link, uvedený v potvrdujúcom e-maile. Odoberanie Newsletteru môžete kedykoľvek odhlásiť, napríklad tak, že využijete odhlasovaciu funkciu na našich webových stránkach. Vaša e-mailová adresa bude z rozdeľovacieho systému obratom vymazaná.

Kontaktné on-line formuláre

V súlade s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon“) vás týmto Kaufland Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sr, vložka č. 489/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ v zmysle Zákona informujeme o tom, že:
(I) poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov v kontaktných on-line formulároch je na základe slobodného uváženia a dobrovoľné; poskytnutie údajov označených (*) je však nevyhnutné na to, aby vaša pripomienka, požiadavka alebo váš návrh mohli byť zo strany našej spoločnosti spracované, vybavené alebo zodpovedané.
(II) osobné údaje poskytnuté v on-line formulári budú manuálne alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky spracovávané prevádzkovateľom, alebo osobou osobitne k tomu poverenou, ktorá je na základe písomnej zmluvy poverená spracovaním osobných údajov ako sprostredkovateľ v zmysle Zákona, na účely vybavenia vašich požiadaviek v súlade so Zákonom, sprístupnenie je možné tiež napr. na účely doručenia písomnej komunikácie prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej služby,
(III) tieto osobné údaje budú po dobu nevyhnutnú na spracovanie vašej požiadavky (tiež s ohľadom na doby stanovené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi o archivácii a registratúre), uchovávané v elektronickej alebo papierovej forme s obmedzeným prístupom tretích osôb, zhromažďované, spracovávané a využívané za účelom zodpovedania vašich požiadaviek, pripomienok a návrhov a po uplynutí tejto doby budú zlikvidované; v prípade zasielania Kaufland Newsletteru budú osobné údaje uchovávané po dobu zasielania Kaufland Newsletteru, t.j. od momentu prihlásenia k odberu až do momentu odhlásenia/zrušenia odberu.
(IV) osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a môžu byť postúpené k spracovaniu spoločnostiam skupiny Kaufland.

On-line formulár pre uchádzanie sa o zamestnanie

Kaufland stále hľadá kvalifikovaných a motivovaných spolupracovníkov. Okrem poštového styku môžete za účelom rýchleho a pohodlného uchádzania sa o zamestnanie použiť aj náš on-line formulár pre uchádzanie sa o zamestnanie. Vaše údaje, ktoré nám pritom poskytnete, použijeme výlučne na spracovanie vašej žiadosti o zamestnanie a neposkytneme ich tretím osobám mimo skupiny Kaufland. Ide o dobrovoľné poskytnutie údajov. V rámci skupiny Kaufland môžu byť údaje výnimočne poskytnuté spoločnostiam Kaufland (so sídlom v EÚ). Vaše údaje a elektronické dokumenty budú nami uložené do databázy uchádzačov počas obdobia konania uchádzania sa o zamestnanie. Ich zaslaním súhlasíte s takouto  správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách a podkladoch súvisiacich s uchádzaním sa o zamestnanie. Poskytnuté informácie, týkajúce sa aj prípadných osobných fotografií, môžu patriť aj do osobitnej kategórie osobných údajov. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

Pri spracúvaní vašich údajov uchádzača o zamestnanie formou online používame zakódovanie údajov tak, aby vaše údaje boli chránené pred neoprávneným prístupom (pozri nižšie). Dbajte prosím na to, aby žiadosti o zamestnanie, ktoré nám pošlete prostredníctvom e-mailu, nám boli postúpené v nezašifrovanej podobe. Odporúčame vám preto použiť on-line formulár pre uchádzanie sa o zamestnanie.

Poučenie dotknutej osoby v zmysle Zákona (§28):

1. Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 2) v tomto odseku, ste oprávnený sa oboznámiť s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje na spracúvanie,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis (zoznam) vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
f) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
g) potvrdenie, či sú alebo nie sú o vás osobné údaje spracúvané,
h) blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

2. Ako dotknutá osoba, máte právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov. Máte právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľa budete informovaný v lehote 30 dní;
3. Môžete podať oznámenie úradu na ochranu osobných údajov pri podozrení, že vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú;
4. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca;
5. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
6. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely priameho marketingu.

Kódovanie dát

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia za účelom čo možno najobsiahlejšej ochrany vašich údajov pred neželanými prístupmi. Popri zabezpečení prevádzkového prostredia používame napríklad v niektorých oblastiach (uchádzanie o zamestnanie prostredníctvom online dotazníka) kódovanie údajov. Prenos vami uvedených informácií sa v takom prípade uskutočňuje v zašifrovanej forme použitím SSL (Secure Socket Layer) protokolu a tieto sa autenticky overujú, aby sa predišlo zneužitiu údajov tretími osobami. Tento stav rozpoznáte tak, že na lište vášho prehliadača sa symbol uzamknutia ukáže ako zatvorený a riadok adresy začína označením https… .

Používanie sociálneho pluginu (Facebook Like Button, Twitter Button, Google +1 Button, a.i.)

Rozhodli sme sa vedome z dôvodov ochrany údajov proti tomu, aby na našu stránku priamo nadväzoval sociálny plugin. Keď si zobrazíte našu stránku, nenájdete tam preto v zásade žiadne údaje o poskytovateľoch služieb sociálnych sietí. Tým je tvorba profilov zo strany tretích osôb vylúčená.

Radi by sme však tým návštevníkom, ktorí by radi využívali sociálny plugin, tieto možnosti neodopierali. Preto na rôznych miestach našej webovej stránky ponúkame možnosť tento plugin aktivovať. Dávajte prosím pozor na to, že aktivácia sociálneho pluginu má za následok možnosť prenosu určitých údajov poskytovateľovi služieb sociálnych sietí, napr.:

  • adresu webovej stránky, na ktorej sa nachádza aktivovaný sociálny plugin
  • dátum a hodina zobrazenia webovej stránky, resp. aktivácia sociálneho 
  • informácie o používaných prehliadačoch a používanom operačnom systéme 
  • vaša aktuálna IP adresa

Ak už ste v momente aktivácie sociálneho pluginu prihlásení na sociálnej sieti, môže poskytovateľ služieb sociálnych sietí okrem vyššie uvedených údajov zistiť vaše používateľské meno a príp. aj vaše skutočné meno. Tieto údaje môžu byť prostredníctvom poskytovateľa spracovávané aj v krajinách mimo Európskej únie. Nemáme žiaden vplyv na rozsah, druh a účel spracovania údajov prostredníctvom poskytovateľa. Prosím dávajte pozor na to, že poskytovateľ služieb sociálnych sietí môže pomocou vyššie uvedených údajov okrem toho zostavovať používateľské profily pod pseudonymom alebo dokonca individuálne používateľské profily. Aktivovaný sociálny plugin môžete kedykoľvek opäť deaktivovať. Nemá to však žiaden vplyv na údaje, ktoré už boli poskytovateľovi služieb sociálnych sietí poskytnuté.

Deaktivovaný sociálny plugin spoznáte podľa toho, že sa zobrazuje zafarbený našedo, resp. príslušné tlačidlo je neaktívne (východiskové nastavenie sa zobrazuje vľavo). Neukladajú sa žiadne externé obsahy a neprenášajú sa žiadne údaje. Ak prvýkrát kliknete na šedý sociálny plugin alebo na príslušné tlačidlo, aktivujete ho – sociálny plugin sa potom zobrazuje farebne, resp. príslušné tlačidlo je aktivované (nastavenie sa zobrazuje vpravo). Až teraz sa údaje prenášajú poskytovateľovi služieb sociálnych sietí. Sociálny plugin môžete využívať až druhým kliknutím.

Po aktivácii sociálneho pluginu sa jeho stav pre príslušného poskytovateľa automaticky uloží pre webovú stránku Kauflandu. Na to sa používa súbor cookie pre váš prehliadač (napr. Internet Explorer). Ďalšie informácie k súborom cookies nájdete v sekcii „Cookies“. Keď navštívite webovú stránku Kauflandu neskôr, nahrá sa príslušný sociálny plugin v aktívnom stave a je možné ho používať bez opätovnej aktivácie. Údaje sa potom prenesú priamo pri načítaní stránky poskytovateľovi služieb sociálnych sietí. Kliknutím na symbol vypínača vľavo od ikony príslušného sociálneho pluginu je možné aktívny stav pluginu kedykoľvek opäť deaktivovať.