Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre kariérnu stránku spoločnosti Kaufland

Tieto zásady ochrany osobných údajov pre kariérnu stránku spoločnosti Kaufland (ďalej len „zásady“) boli vypracované v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Pri návšteve našej kariérnej stránky chceme, aby ste sa cítili bezpečne a príjemne. Ochrane Vášho súkromia prikladáme veľký význam, nakoľko ochranu osobných údajov považujeme za znak kvality nielen vo vzťahu k zákazníkom, ale rovnako aj vo vzťahu k našim zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie. Cieľom nasledujúcich ustanovení je informovať Vás o našom zaobchádzaní pri získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov pri Vašej návšteve a používaní kariérnej stránky spoločnosti Kaufland.

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ

Pokiaľ nie je v týchto zásadách uvedené inak, je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ spoločnosť:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Sídlo:   Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

(ďalej len „Kaufland“)

 

2. Kontaktný formulár / E-mail / Telefonický hovor

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Je pre nás samozrejmosťou, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením kontaktného formulára, prostredníctvom telefonického hovoru alebo e-mailu, spracúvame dôverným spôsobom. Vaše osobné údaje používame výlučne na účely spracovania Vášho dopytu.  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu spracovávať žiadosti o zamestnanie a zodpovedať otázky návštevníkov našej kariérnej stránky, a tým neustále prispievať k zvyšovaniu ich spokojnosti.   

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov: Prenos osobných údajov na tretiu stranu mimo spoločnosti Kaufland zásadne vylučujeme.  Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní, pravidelne z našej strany kontrolovaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ.

Okrem toho môže nastať situácia, že bude potrebné Váš dopyt postúpiť na inú spoločnosť v rámci skupiny Kaufland (napr. v prípade, ak sa Váš dopyt priamo týka tejto spoločnosti), za účelom jeho spracovania.

V týchto prípadoch bude Váš dopyt pred jeho postúpením anonymizovaný takým spôsobom, aby si iná spoločnosť skupiny Kaufland nemohla spojiť tento dopyt s Vašou osobou. Ak by bolo v konkrétnom prípade nevyhnutné postúpiť Vaše osobné údaje inej spoločnosti skupiny Kaufland, budeme Vás o tejto potrebe vopred informovať a požiadame Vás o udelenie príslušného súhlasu.

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Všetky údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s Vašim dopytom zaslaným prostredníctvom tejto webstránky alebo e-mailu, budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo Vám bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané resp. trvalo anonymizované. Uchovávanie údajov po dobu 90 dní po zaslaní finálnej odpovede odzrkadľuje skutočnosť, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu korešpondenciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už žiadatelia nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich žiadostiam.   

3. Online systém pre uchádzačov o zamestnanie

Spoločnosť Kaufland neustále hľadá kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že žiadosti o zamestnanie, ktoré nám pošlete prostredníctvom e-mailu, sú k nám prenášané v nezašifrovanej forme. Z toho dôvodu Vám odporúčame využiť náš online systém pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „online systém“).

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: V našom online systéme máte možnosť vytvoriť si osobný profil chránený Vami zvoleným  heslom. Všetky údaje a prílohy, ktoré uložíte vo Vašom osobnom profile na kariérnej stránke spoločnosti Kaufland a ktoré nám zašlete spolu s Vašou žiadosťou o zamestnanie, budú z našej strany spracúvané výlučne na účely spracovania Vašej žiadosti o zamestnanie. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov získaných v rámci vytvorenia a používania Vášho profilu na kariérnej stránke spoločnosti Kaufland je čl. 11 zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v spojení s čl. 88 Nariadenia EÚ. Pokiaľ ste nám v tejto súvislosti poskytli osobitný súhlas, je právnym základom pre postúpenie Vašej žiadosti o zamestnanie čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ.

Za účelom bezpečného elektronického prenosu údajov z Vašej žiadosti o zamestnanie sme v rámci nášho online systému zaviedli šifrovacie procesy, aby sme v čo najvyššej možnej miere chránili Vaše údaje pred možnými nežiaducimi prístupmi.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov: Údaje z Vášho osobného profilu sú bez udelenia osobitného súhlasu alebo zaslania konkrétnej žiadosti o zamestnanie viditeľné len pre Vás. Naši zamestnanci, zodpovední za výber uchádzačov na obsadzované pracovné miesto, získajú prístup k údajom z Vašej žiadosti o zamestnanie až potom, ako prostredníctvom Vášho profilu vytvoríte konkrétnu žiadosť o zamestnanie a zašlete nám ju. Len v prípade, ak nám prostredníctvom nášho online systému udelíte osobitný súhlas (prostredníctvom vyznačenia, pre koho má byť Váš profil viditeľný), bude Vaša žiadosť braná do úvahy aj v prípade iných voľných pracovných miest v rámci skupiny Kaufland, na obsadenie ktorých bolo vypísané výberové konanie a o ktoré by ste mohli mať záujem. V tejto súvislosti nebude Vaša žiadosť o zamestnanie nikdy poskytnutá tretej strane mimo skupiny Kaufland.

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Vaše údaje získané z konkrétnej žiadosti o zamestnanie budú po 90 dňoch odo dňa ukončenia výberového konania na dané pracovné miesto vymazané resp. trvalo anonymizované. Uchovávanie údajov po dobu 90 dní po ukončení výberového konania a zaslaní finálnej odpovede odzrkadľuje skutočnosť, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať vo veci daného výberového konania, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu komunikáciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už uchádzači nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich žiadosti o zamestnanie a príslušnému výberovému konaniu. Váš profil a údaje v ňom uložené zostávajú v našom online systéme uchovávané nezávisle od podanej konkrétnej aktívnej žiadosti o zamestnanie, aby ste mali možnosť uchádzať sa o ďalšie pracovné miesta, o ktoré máte v rámci skupiny Kaufland záujem. Pokiaľ bude Váš profil neaktívny po dobu 12 mesiacov a žiadna Vaša žiadosť o zamestnanie už nie je v procese spracúvania, bude Váš profil automaticky vymazaný. Súčasne máte možnosť Váš profil kedykoľvek manuálne vymazať. Pokiaľ budú v tom čase niektoré Vaše žiadosti o zamestnanie ešte v procese spracúvania, budú považované za vzaté späť a Váš profil vymazaný. V tomto prípade dochádza k vymazaniu Vášho profilu bezodkladne, pričom samotné žiadosti o zamestnanie budú automaticky vymazané v zmysle platných právnych predpisov.

 

4. Používanie sociálnych pluginov na účely zdieľania prostredníctvom sociálnych sietí (napr. Facebook tlačidlo, Twitter tlačidlo, Google+ tlačidlo)

V záujme ochrany osobných údajov sme sa rozhodli nezahrnúť sociálne pluginy priamo do našej kariérnej stránky – to znamená, že po otvorení našej kariérnej stránky nebudú prenášané žiadne údaje na poskytovateľa sociálnej siete. Profilovanie vykonávané tretími stranami je preto vylúčené. V každom prípade však nechceme tým užívateľom, ktorí si želajú sociálne pluginy na týchto stránkach používať, v tejto možnosti brániť. Preto Vám na našej kariérnej stránke ponúkame možnosť, aby ste si ich aktivovali. V takom prípade však prosím zoberte na vedomie, že aktivácia sociálnych pluginov má za následok, že určité údaje môžu byť prenesené na poskytovateľa sociálnej siete.

Nižšie nájdete príklady takýchto údajov:

  • adresa webstránky, na ktorej sa nachádza aktivovaný sociálny plugin,
  • dátum a čas otvorenia webstránky resp. aktivácie sociálneho pluginu,
  • informácie o použitom internetovom prehliadači a operačnom systéme,
  • Vaša aktuálna IP-adresa.

Pokiaľ ste v čase aktivácie sociálneho pluginu súčasne prihlásený na príslušnej sociálnej sieti, je poskytovateľ tejto sociálnej siete schopný z vyššie uvedených údajov určiť aj Vaše užívateľské resp. skutočné meno. Tieto údaje môžu byť potom prostredníctvom poskytovateľa sociálnej siete spracúvané aj mimo územia Európskej únie. Kaufland nemá žiadny dosah na rozsah, spôsob a účel spracúvania údajov zo strany poskytovateľa sociálnej siete. Zoberte prosím na vedomie, že poskytovateľ sociálnej siete je schopný prostredníctvom vyššie uvedených údajov vytvárať pseudonymizované a dokonca aj individualizované užívateľské profily. Aktivovaný sociálny plugin môžete kedykoľvek opätovne deaktivovať. Toto však nemá žiadny vplyv na údaje, ktoré už boli na poskytovateľa sociálnej siete prenesené.

Deaktivovaný sociálny plugin rozpoznáte podľa toho, že je vyznačený šedou farbou resp. príslušný vypínač je vypnutý (východisková poloha vľavo). V takom prípade nebudú načítané žiadne externé obsahy a prenášané žiadne údaje. Keď kliknete po prvýkrát na šedou farbou vyznačený sociálny plugin resp. na príslušný vypínač, aktivujete ho – sociálny plugin bude následne vyznačený farebne resp. príslušný vypínač bude zapnutý (poloha vypínača vpravo). Až od tohto momentu budú údaje prenášané na poskytovateľa sociálnej siete. Následne môžete sociálny plugin použiť prostredníctvom druhého kliknutia naň (t. j. prvým kliknutím plugin aktivujete, druhým ho použijete).

Po aktivácii sociálneho pluginu bude jeho aktuálny status (vypnutý/zapnutý) automaticky uložený na našej kariérnej stránke. Za týmto účelom bude vo Vašom internetovom prehliadači, napr. Internet Explorer, vytvorený súbor Cookie. Ďalšie informácie o súboroch  Cookies nájdete v časti 6 týchto zásad. Keď našu kariérnu stránku znovu navštívite v budúcnosti, bude príslušný sociálny plugin načítaný ako „aktivovaný“ a môže byť používaný bez nutnosti jeho opakovanej aktivácie. Údaje budú v takom prípade priamo pri načítaní webstránky prenášané na poskytovateľa sociálnej siete. Prostredníctvom jedného kliknutia na symbol vypínača naľavo od ikonky príslušného sociálneho pluginu môže byť aktívny stav pluginu kedykoľvek opätovne deaktivovaný.

5. Šifrovanie
Kaufland prijíma rôznorodé technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme v čo najvyššej možnej miere chránili Vaše údaje pred možnými nežiaducimi prístupmi. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia sme zaviedli aj šifrovacie procesy. Vami poskytnuté údaje budú prenášané a ich pravosť overovaná v zašifrovanej forme prostredníctvom protokolu SSL (tzv. Secure Socket Layer), aby sa zabránilo ich zneužitiu tretími stranami. Uvedené si môžete všimnúť v stavovom riadku Vášho prehliadača, kde je viditeľný symbol zamknutého zámku a cieľová adresa začína v tvare „https....“.

 

6. Používanie súborov Cookies

Na našej kariérnej stránke používame súbory Cookies. Súbory Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri Vašej návšteve tejto webstránky zasielané naším webovým serverom do Vášho koncového zariadenia (PC, notebook, smartfón, tablet) a uložené vo Vami používanom internetovom prehliadači. Nami používané súbory Cookies môžu plniť rozličné funkcie. V nasledujúcich ustanoveniach Vás bližšie informujeme o jednotlivých typoch súboroch Cookies, ktoré používame a o účele ich použitia.

Váš internetový prehliadač môžete nastaviť takým spôsobom, aby Vás o umiestňovaní súborov Cookies informoval. Takto bude používanie súborov Cookies pre Vás transparentné. Okrem toho môžete svoj internetový prehliadač nastaviť aj tak, že vo všeobecnosti nebude umožňovať použitie súborov Cookies resp. bude brániť použitiu súborov Cookies len od vybraných poskytovateľov. Radi by sme Vás však upozornili, že takéto nastavenie Vášho prehliadača môže za istých okolností obmedziť využívanie jednotlivých funkcií našej kariérnej stránky.

6.1 Užívateľské údaje o návšteve našej kariérnej stránky

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Počas Vášho používania našej kariérnej stránky získavame nasledujúce údaje:

·         webstránka, z ktorej bol súbor vyžiadaný,

·         názov súboru,

·         dátum a čas dopytu,

·         prenesené množstvo údajov,

·         stav prístupu ako „súbor prenesený“ alebo „súbor nenájdený“ a pod.,

·         opis typu používaného internetového prehliadača,

·         anonymizovaná IP-adresa skrátená o tri posledné číslice prostredníctvom programu etracker.

Tieto údaje budú z našej strany použité na účely skvalitňovania užívateľského prostredia, štatistického vyhodnocovania, prispôsobovania našej kariérnej stránky Vašim potrebám a na zamedzenie znefunkčnenia našej kariérnej stránky.

Za týmto účelom používame dočasné a permanentné súbory Cookies, prostredníctvom ktorých sa nastavuje Vaše pripojenie k našej kariérnej stránke. V tejto súvislosti nedochádza k uchovávaniu žiadnych Vašich osobných údajov ani k iným spôsobom ich spracúvania. Počas Vašej návštevy našej kariérnej stránky sme prostredníctvom súborov Cookies schopní Vás identifikovať ako jednotlivého, avšak pre nás neznámeho užívateľa. Skrátená IP-adresa Vášho zariadenia bude prostredníctvom nami poverenej spoločnosti etracker GmbH, Hamburg, Nemecko, anonymne zaznamenaná, pričom nebude vyhodnocovaná vo vzťahu ku konkrétnemu užívateľovi a následne po 24 hodinách automaticky vymazaná. Osobné užívateľské profily nebudú v tejto súvislosti vytvárané. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa tohto bodu je § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „telekomunikačný zákon“).

 

6.2 Webtracking

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Pri Vašej návšteve našej kariérnej stránky bude zo strany nami poverenej spoločnosti etracker GmbH vytvorený permanentný súbor Cookie vo Vašom internetovom prehliadači za účelom vytvorenia pseudonymizovaného užívateľského profilu. V súbore Cookie budú zhromaždené a uložené údaje o Vašom používaní našej kariérnej stránky. Tento permanentný súbor Cookie nám umožňuje opätovné rozpoznanie Vášho prehliadača pri ďalšej návšteve našej kariérnej stránky. Uvedené nám slúži na účely takého nastavenia našej kariérnej stránky, ktoré bude prispôsobené Vašim osobným potrebám a v rámci ktorého Vám následne na jednotlivých stránkach dokážeme zobrazovať obsah, ktorý je pre Vás relevantný. Údaje získané prostredníctvom technológie etracker nebudú použité na účely identifikovania konkrétneho návštevníka kariérnej stránky. Užívateľské údaje uložené v súbore Cookie rovnako nebudú spojené s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Právnym základom pre uchovávanie a používanie súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej kariérnej webstránky.

Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti etracker môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť Vašu námietku. V takom prípade bude zo strany spoločnosti etracker vytvorený vo Vašom prehliadači permanentný súbor „Do not track“ Cookie a technológia etracker viac nebude vo vzťahu k Vám používaná.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom podľa tohto bodu majú len príslušné odborné oddelenia v rámci skupiny Kaufland, ktoré sú poverené starostlivosťou o kariérnu stránku spoločnosti Kaufland.

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Prostredníctvom nastavení zabezpečenia Vášho internetového prehliadača môžete rozhodnúť o tom, či uchovávanie súborov Cookies vo Vašom prehliadači vôbec umožníte, ak viac nechcete používať súbory Cookies resp. chcete ich použitie v každom jednotlivom prípade podmieniť Vaším súhlasom alebo určiť, že súbory Cookies budú po každom ukončení prehliadania vymazané. Pokiaľ si neželáte súbory Cookies používať, môže to v takom prípade viesť k obmedzeniu funkcionality nášho kariérnej stránky. Tzv. súbory Session Cookies budú po ukončení prehliadania (t. j. po zatvorení internetového prehliadača) automaticky vymazané. Permanentné súbory Cookies strácajú platnosť po uplynutí doby 90 dní. Kedykoľvek ich však môžete manuálne vymazať prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

7. Práva dotknutej osoby

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia EÚ máte kedykoľvek právo získať na základe žiadosti bezplatný prístup k osobným údajom uchovávaným k Vašej osobe.

Súčasne máte v zmysle čl. 16 Nariadenia EÚ právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov uchovávaných k Vašej osobe.

Okrem toho Vám v zmysle čl. 17 Nariadenia EÚ prináleží právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedený v tomto čl. 17 Nariadenia EÚ (napr. pokiaľ Vaše údaje nie sú viac potrebné na účely rozhodnutia o prijatí do zamestnania alebo ak ste udelený súhlas odvolali).

V zmysle čl. 18 Nariadenia EÚ máte ďalej právo, pri splnení zákonných predpokladov, požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia EÚ prináleží Vám právo namietať v zmysle čl. 21 Nariadenia EÚ. Pokiaľ namietate proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ Kaufland nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia EÚ.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Každá dotknutá osoba má okrem vyššie uvedeného právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.  

8. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Na zodpovednú osobu spoločnosti Kaufland pre oblasť osobných údajov sa môžete obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance

Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
E-mail:  dataprotection@kaufland.sk