Stali sme sa jedným zo 41 slovenských signatárov Charty diverzity.


30 máj, Deň diverzity je sviatkom rešpektovania rozdielnosti a výnimočnosti každého zamestnanca a zamestnankyne.

Rôznorodosť vnímame ako zdroj inovácie a strategického rozvoja. Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou, ktorá signatárov z rôznych podnikateľských odvetví zaväzuje uplatňovať inkluzívny prístup k zamestnancom bez ohľadu na pohlavie, vek, vierovyznanie, etnický pôvod, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu či iné skutočnosti a zaujímať odmietavý postoj voči predsudkom a akýmkoľvek formám diskriminácie.

053-2018 maj Podpis charty-internet

Charta diverzity je podporovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity, ktorá v štátoch EÚ podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity.

Zodpovednosť neleží len na pleciach Európskych inštitúcií, ale najmä na iniciatíve členských štátov, firiem, neziskových organizácií, všetkých zamestnávateľov a občanov.. Všetci hrajú významnú rolu v boji proti diskriminácii a podpore diverzity v spoločnosti.

 
057-2018 maj Podpis charty-internet

Európska komisia preto podporuje iniciatívu Chárt diverzity, ktoré sa prijali v jednotlivých európskych štátoch. Krátkym dokumentom zahrňujúcim základné záväzky pre vytvorenie rôznorodého pracovného prostredia sa firmy rôznej veľkosti dobrovoľne zaväzujú realizovať myšlienky rovnosti, rešpektu a inklúzie. Sú si vedomé, že rôznorodosť prináša mnohé spoločenské výhody či biznis príležitosti.

Sme hrdí na to, že sme sa stali súčasťou.