buehne_multipicture_arbeitgeber_1280x400

Výkon 

Náš úspech je založený na našom výkone. Vyžaduje si činy, cieľavedomosť, odvahu a zanietenosť. Platí to pre každého jednotlivca a aj pre celý tím.

Dynamika

Dynamika je sila, pomocou ktorej zlepšujeme dobré a vytvárame nové. Vyžaduje si ochotu a schopnosť meniť sa, ako aj odhodlanie preberať zodpovednosť. V tom je naša sila pri realizácii.

Férovosť

Férovosť je založená na uznaní a rešpekte. Je významným pilierom našej spolupráce založenej na vzájomnej dôvere. Pomocou nej dosahujeme dôsledne naše ciele.

 

Komunikácia v Kauflande zodpovedá nášmu obchodnému modelu - je jednoduchá a priama. Komunikujeme jasne, ku konfliktom pristupujeme koštruktívne, riešime ich vždy otvorene a včas.

Komunikujeme z očí do očí na jednej úrovni. Našim zamestnancom poskytujeme včas všetky informácie a údaje relevantné pre plnenie ich úloh v štruktúrovanej forme, čím zabezpečujeme efektivitu. Rozhodujeme dôsledne a transparentne.

V prípade potreby vysvetlíme dôvody našich rozhodnutí a zabezpečíme porozumenie súvislostiam. Rešpektujeme zamestnancov, ktorí majú odvahu klásť otázky aj v prípade, ak vyjadrujú kritiku. Odpovedi venujeme náležitú pozornosť a pomôžeme zamestnancovi zorientovať sa a zabezpečíme porozumenie.

Naša výkonnosť je rozhodujúcim faktorom pre úspech celej firmy. Preto je úlohou každého vedúceho pracovníka rozvíjať potenciál svojich zamestnancov. Sila našich zamestnancov a ich rozvoj vo všetkých oblastiach našej spoločnosti sú meradlom nášho úspechu.

Rozvíjame a podporujeme našich zamestnancov a umožňujeme im rásť. Zároveň požadujeme, aby každý angažovane plnil svoje úlohy. Vieme, aké dôležité je pre našich zamestnancov uznanie. Vytvárame prostredie, v ktorom sa za výkon
a angažovanosť poskytuje uznanie, ktoré zamestnancov Kauflandu motivuje podať ten najlepší výkon.

Naši zamestnanci majú právo vedieť, ako sú hodnotení. Preto im včas poskytujeme konštruktívnu a oceňujúcu spätnú väzbu. Spätnú väzbu však neposkytujeme len my. vyžadujeme ju takisto pravidelne aj od našich zamestnancov. Uvedomujeme
si totiž, že dobré vedenie si vždy vyžaduje aj reflexiu vlastného správania.

Neprestávajme sa zlepšovať. Dôsledne posudzujeme aktuálne riešenia a iniciujeme potrebné zmeny. vytvárame dynamiku, ktorá cielene robí z dobrého lepšie. To, čo už najlepším riešením je, ponechávame. Tie najlepšie riešenia ponecháme. Náš obchodný model si vyžaduje jednoduché a efektívne riešenia.

My, ako vedúci pracovníci, dbáme na to, aby postupy a optmalizácie mali v každodenných procesoch príslušnú štruktúru. Dodržiavaním zadefinovaných procesov dokážeme vo všetkých karjinách zaručiť rovnako vysoký štandard,
zároveň sa však vieme flexibilne prispôsobiť aktuálnym podmienkam.

Sme zodpovední za náš tím, ktorého sme zároveň súčasťou. Okrem toho sme zodpovední aj za spoluprácu medzi ostatnými tímami. Pri plnení svojich povinností nezabúdame, že sa podieľame na úspechu celej firmy.

Ako vedúci pracovníci si ceníme druhých a jednáme bez predsudkov. Rešpektujeme osobnosť našich zamestnancov a ich schopnosti. Rešpekt voči iným očakávame aj od našich zamestnancov.

Dôverujeme našim zamestnancom, že zvládnu zodpovednosť, ktorú so sebou prináša ich práca. Kontrola, ktorá nám pomáha neustále zlepšovať, je nástrojom podpory, nie prejavom nedôvery. Zasadzujeme sa za takú atmosféru v tíme, v ktorej sa zamestanci neboja prichádzať s novými riešeniami. Chyby vnímame ako šancu naučiť sa niečo nové a posunúť sa vpred.

S našimi zamestnancami sme si navzájom stabilnými a spoľahlivými partnermi. Stojíme si za našimi postojmi a uzatvorené dohody dodržiavame.

Pomocou férového jednania a vytváraním vzájomnej dôvery budujeme záklay toho, aby každý z nás odovzdal Kauflandu to najlepšie.

Ako vedúci zamestnanci myslíme a konáme zodpovedne, rozhodujeme sa, ako keby to bola naša vlastná firma.

So zdrojmi zaobchádzame uvedomelo. Zamestnancom dávame priestor na sebarealizáciu a vlastnú zodpovednosť. Vytvárame príležitosť na samostatné rozhodovanie, súčasne však definujeme jasné hranice kompetencií.

Ako vedúci zamestnanci máme veľký vplyv na nás tím, preto sme pri všetkom, čo robíme, dobrým príkladom. Do popredia vždy dávame výkon tímu. Jednáme suverénne a súčasne zdržanlivo. Sme vzorom.