buehne_klein_1280x400_top-team

Spoločne dohodnuté ciele.

Spoločne s našimi zamestnancami si stanovujeme ciele, jasne definujeme úlohy a vytvárame priestor pre vlastnú zodpovednosť a iniciatívu.

Dôvera zamestnancov.
Dôverujeme našim zamestnancom, že zverené úlohy vykonávajú najlepšie ako vedia a prichádzajú s nápadmi a návrhmi, ktoré posúvajú našu spoločnosť dopredu.

Hovoriť namiesto písať.
Rozprávame sa spolu a podporujeme priamu, otvorenú a priebežnú komunikáciu.

Férovosť. 
Správame sa k sebe férovo a s rešpektom.

Spoľahlivosť. 
Dodržujeme sľuby a dohody a sme pre našich zamestnancov dôveryhodným partnerom.

Pochvala – uznanie – schopnosť konštruktívnej kritiky.
Každému zamestnancovi pravidelne poskytujeme spätnú väzbu o jeho výkonoch a správaní. Podporujeme a motivujeme ich konštruktívnou kritikou a pochvalou za vykonanú prácu. 

Kontrola je podpora. 
Kontrolujeme vecne a primerane. Spolu s našimi zamestnancami vytvárame možnosti pre neustále zlepšovanie sa. 

Vzor nadriadený. 
Sme spoľahliví, čestní, dôveryhodní a lojálni – najmä v krízových a konfliktných situáciách.

Otvorenosť. 
Sme otvorení meniacim sa požiadavkám, nárokom a rámcovým podmienkam, pričom naším cieľom je ďalší rozvoj a zlepšenie našej firmy.

Správame sa tak, aby sme boli považovaní za atraktívneho zamestnávateľa.

Voľné pracovné miesta obsadzujeme prednostne zamestnancami z vlastných radov, pričom  podporujeme aj prestupy zamestnancov medzi jednotlivými oddeleniami.

O obsadení pracovných miest rozhodujeme v profesionálnom výberovom konaní.

Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme vždy za dodržania zásady 4 očí, pričom do rozhodnutia zapojíme vždy i priameho nadriadeného. Nových zamestnancov v ich prvý pracovný deň pozorne a dobre pripravení privítame.

Každého zamestnanca kvalifikovane zapracujeme pre prácu a pozíciu, ktorú bude vykonávať.

Prostredníctvom pravidelných spätných väzieb formou rozhovorov zisťujeme priebeh zapracovania.

Pracovný čas a ďalšie pracovné podmienky nastavíme tak, aby umožnili zamestnancovi zladiť prácu s jeho rodinou a voľným časom. Výkony a angažovanosť našich zamestnancov odmeňujeme primerane ich pozícii a situácii na trhu práce.

S každým zamestnancom vedieme pravidelné hodnotiace rozhovory o jeho výkone, správaní a osobnom rozvoji v spoločnosti.

Pomáhame našim zamestnancom a podporujeme ich v ich odbornom a osobnom rozvoji.

V prípade odchodu zamestnanca zo spoločnosti sa s ním rozlúčime vo vzájomnej zhode, férovo a s rešpektom.